Winter Mountain Gondola

Photographer: Keith Petrie